Postępowanie restrukturyzacyjne – pojęcie, rodzaje, podstawy wszczęcia

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego najważniejszym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Jak jest prowadzone?

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku nie zawiera definicji legalnej postępowania restrukturyzacyjnego. Zdefiniować można je poprzez wskazanie celów i sposobu jego przeprowadzenia. Postępowanie restrukturyzacyjne to zatem postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych (jeżeli prowadzone jest w formie postępowania sanacyjnego). Czym są działania sanacyjne? Jest to ogół czynności, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, a ich celem jest przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, ale i zabezpieczeniu interesów wierzycieli.

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone w jednej z czterech form tj.:

  1. postępowaniu o zatwierdzenie układu – daje ono dłużnikowi prawo do zarządzania swoim majątkiem, jednak przeprowadzone może być tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności, które uprawniają do głosowania nad układem;

  2. przyspieszonym postępowaniu układowym – daje ono możliwość zawarcia układu z wierzycielami, ale dopiero po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym, jednak przeprowadzone może być wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;

  3. postępowaniu układowym – daje ono możliwość zawarcia układu po wcześniejszym sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności sporządzonego razem z planem restrukturyzacyjnym, jednak przeprowadzane jest tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15 proc. sumy wierzytelności, które uprawniając do głosowania nad układem;

  4. postępowaniu sanacyjnym – daje możliwość zawarcia układu po przeprowadzeniu działań sanacyjnych i jest jednocześnie najbardziej sformalizowanym spośród postępowań restrukturyzacyjnych.

Kiedy przeprowadzane jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowaniem restrukturyzacyjnym może być objęty wyłącznie dłużnik niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym przez dłużnika niewypłacalnego rozumieć należy niewypłacalnego dłużnika w rozumieniu prawa upadłościowego. Zatem jest to dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań i opóźnienie to wynosi ponad trzy miesiące. Jeżeli zaś dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku przez ponad 24 miesiące.

Dłużnikiem zagrożonym niewypłacalnością jest zaś dłużnik, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje na to, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Write a Comment

Close